generator meaning in tamil translation

ilearntamil 2. (1 Kings 10:13) Solomon himself wrote: “The, soul will itself be made fat, and the one. All … The fact of creating something, or bringing something into being; production, creation. . rise in pandemonium is the most conspicuous change that has occurred in our public schools, especially urban schools, in the past two decades. A weapon in general, . eventually: ?- length(Tokens, _), phrase(sentence(AST), Tokens). உன்னிடம் பேசுவதற்காக ஜனங்கள் முன்னால் நான் அங்கே தோன்றுவேன். But No worries, Tamil typing online is easy now (without downloading Tamil fonts from anywhere). Here's how you say it. '': 1. , ministers. A forked branch, . For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil … That which is generated or brought forth; progeny; offspring. . Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names 4. Creating a bilingual dictionary in the form of lexemes or words is a difficult task as it covers more than one area of meaning, but these multiple meanings don’t correspond to a single word in the target language. GENERATE meaning in tamil, GENERATE pictures, GENERATE pronunciation, GENERATE translation,GENERATE definition are included in the result of GENERATE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. 2. Tamil. Diouf commented: “What is required in the final analysis is the transformation of hearts, -இயக்குநரான ஜீஃப் கூறினார்: “முடிவான ஆராய்ச்சியின்படி தேவை என்னவென்றால் இருதயங்கள், மனங்கள் மற்றும் விருப்பங்களில் மாற்றமே.”, arbitrary but fixed sentence and its corresponding AST will be. ஆத்துமா செழிக்கும்; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும்.” —நீதிமொழிகள் 11:25. upon our rights— demonstrates “the same mental attitude that Christ Jesus had.” —Romans 15:1-5. Synonyms in Tamil: உருவாக்க உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தி கட்ட: Synonyms in English: generate produce make manufacture construct It will rain thrice a month, used to designate fertile land. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. generate meaning in tamil: உருவாக்க | Learn detailed meaning of generate in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. COMPARE meaning in tamil, COMPARE pictures, COMPARE pronunciation, COMPARE translation,COMPARE definition are included in the result of COMPARE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. We honestly hope that our automatic translator will help and simplify Tamil - Tamil translation of texts. (biology) The aggregate of the functions and phenomena which attend reproduction. Godspeed. 5. More about this source text. generate translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for generate ago, while commuting to and from work takes more.”, கென்ட் மக்டெளகால் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: “ஒரு, முன்னால் இருந்ததுபோலவே, வேலை சராசரி ஊதியம் பெறுகிறவனின் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது, அதே சமயத்தில், வேலைக்குச், 42 It is to be a regular burnt offering throughout your. Z. Granule. Chandra, the moon, . Sound in general, . Acute ness of mind, acumen, sharpness, . Generate : உண்டாக்கு. 2. 3. இருந்து, பிறருடைய மகிழ்ச்சிக்கு உதவி செய்வது. Generator definition Noun. 2. அதைத் தினமும் யெகோவாவின் முன்னிலையில் எரிக்க வேண்டும். single step in the succession of natural descent. Those free from malice, and those acute in mind--. Generator: ஜனனி. W. p. 832. A single step or stage in the succession of natural descent; a rank or remove in genealogy, or collectively the body of people who are of the same genealogical rank or remove from an ancestor; the mass of beings living at one time. (geometry) The formation or production of any geometrical magnitude, as a line, a surface, a solid, by the motion, in accordance with a mathematical law, of a point or a magnitude; as, the. Tone in music, . This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Monday, . For example, type Tamil Sonthangley in our text box then press SpaceBar our online tamil translation tool will convert it to தமிழ் சொந்தங்களே . The best Tamil dictionary. அனைவருமே ‘தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும்’ சிந்திக்க வேண்டும் என அவர் நம்பினார். will present myself to you to speak to you there. random in Tamil translation and definition "random", English-Tamil Dictionary online. One who, or that which, generates, begets, causes, or produces. IPA: ... pejorative or semi-pejorative meaning, however, in which it is used in the sense of nonspecific, incoherent, poorly organized, loser, and so on. Steel, . : Noun:இயந்திர ஆற்றலை மின்சக்தியாக மாற்றும் எந்திரம். 2 As Jehovah’s great day approaches, mankind in. Close search. Here's how you say it. 2. Sound in general, clamor, . Inspired or revealed sayings, . The act of generating or begetting; procreation, as of animals. Granodraw. He believed that not just a select few but people in, needed to consider “every utterance coming forth through Jehovah’s mouth.”. A branch in general, . Miṉṉākki generator, electrical dynamo, electric generator, electric dynamo Find more words! A com position used for dyeing the hair black, . . A post rather slender, . is growing up in Jehovah’s service, and happily the majority of these are, words at Ecclesiastes 12:1: “Remember, now, your Grand Creator in the days of your young manhood.”, யெகோவாவின் சேவையில் வளர்ந்துகொண்டிருக்கிறது, இவர்களில் பெரும்பாலானோர் பிரசங்கி 12:1-லுள்ள சாலொமோனுடைய வார்த்தைகளை பொருத்திவருவது மகிழ்ச்சியளிப்பதாய் உள்ளது: “நீ உன், வாலிபப்பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை.”. Cookies help us deliver our services. —1 Timothy 1:11. நாத்தானும் காத்தும் 1 சாமுவேல் 25-31 அதிகாரங்களையும் 2 சாமுவேல் புத்தகம் முழுவதையும் எழுதியதாக நம்பப்படுகிறது. Our youngsters already playing with Thanglish ( writing our language words through English letters ). A concept used to distinguish stored versions of a set of files. World's largest tamil to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation and more. Although it is not 100% accurate. Cookies help us deliver our services. : Noun : machine for converting mechanical energy into electricity. ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்றால், அங்குள்ள டாக்டர் ஒருவர் அந்த முகாமில் உள்ள சில கிளினிக்குகளில் சின்னச்சின்ன வியாதிகளுக்கு மட்டுமே வைத்தியம் பார்க்கப்படும் என்றும், எமர்ஜென்ஸி கேஸ்களையும் உடல்நிலை மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட கேஸ்களையும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வருவார்கள் என்றும் உங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். Tamil Fonts . ... quasi-random code generator Need to translate "generator room" to Tamil? 2. All of the people born and living at about the same time, regarded collectively. விரும்பிய பொருள். (அப்போஸ்தலர் 20:35) அனைவருக்கும் சத்தியத்தைக் கிடைக்கச் செய்கிற, ‘நித்தியானந்த தேவனுமான’ யெகோவாவைப் பின்பற்றுகையில் இந்தப் புதிய மிஷனரிகளால் தொடர்ந்து சந்தோஷத்தைக் காத்துக்கொள்ள. Also you can make use of Tamil to English Translation … Quality: Good in specific context. that witnessed the events of 1914 dies off, God will crush the entire Satanic. 3. —அப்போஸ்தலர் 20:35. credited with writing 1 Samuel chapters 25 to 31 as well as all of 2 Samuel 1-24. Tamil Dictionary definitions for Generate. By using our services, you agree to our use of cookies. 3. The five confidential servants of a king, , ''viz. 4. The living human body, the tenement of the soul, . Reference: Anonymous. A kind-hearted, good-natured, generous man. 5. , spies. 3. 3. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. 2. A single step or stage in the succession of natural descent. Tamil Dictionary definitions for Generator. A word, a vocable, . A semicircular, or hieroglyphic, in mystic writings, . disposition toward Christians having a weaker conscience —or voluntarily restricting our. [from 14th c.], The act of creating a living creature or organism; procreation. A period of around thirty years, the average amount of time before a child takes the place of its parents. 3. Musical sound, blast of a trunpet or chank, . Body in general of men or brutes, . Translation tools... English to Tamil English to Hindi English to Bengali Birth, generation, pro duction, . 2018-3-9 – EmojiTranslate is now available over a hundred languages and language variants: Chinese, Traditional Chinese, Traditional Chinese ( Hong Kong SAR China), English, English ( World), British English ( United Kingdom), Australian English ( Australia), Canadian English ( Canada), Hindi, Arabic, Malay, Spanish, Spanish ( Latin America), Spanish ( Mexico), Spanish ( United States), Russian, Bangla, … Cookies help us deliver our services. A version of a form of pop culture which differs from later or earlier versions. 4. , am bassadors. Need to translate "code generator" to Tamil? “happy God,” who provides the truth to others. சந்ததியின்மேல் இப்பேர்ப்பட்ட சமாளிக்க முடியாத மிகப் பேரளவில் வந்திருக்கவில்லை. Close picker. [from 17th c.], A set stage in the development of computing or of a specific technology. Com bination, co-existence; ''hence. generator - tamil meaning of ஆக்கி/உண்டாக்கி/புறப்பாக்கிஇயற்றி Tamil Meaning of Genera. —ரோமர் 15:1-6. sense of trust has developed among Jehovah’s people. ஏதேனும் ஒரு அல்லது நிலையான சொற்றொடரும் அதன் விளைவாக அதற்குரிய AST ம். The following tool will convert your text to images, and you can use different Tamil fonts, colors, text effects. himself also be freely watered.” —Proverbs 11:25. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. A lunar month, . By using our services, you agree to our use of cookies. Gostaríamos de exibir a descriçãoaqui, mas o site que você está não nos permite. Sharpness, pointedness, keenness, . 2. , priests. English. , அவர்கள் குடிக்கையில் போதையடைவதற்கே குடிக்கின்றனர். . கருத்தில், யெகோவாவின் மக்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் நம்பிக்கையை வளர்த்திருக்கிறார்கள். And we hope one day the software will be able to produce 100% accurate translation. Translate from. Translation software is evolving day by day. cases are treated; emergencies and severe cases are referred to the hospital. Source text required for additional translation information. If you want to use Tamil fonts online without downloading, you can use our text generator below. Tamil to English translation dictionary. Close picker. 2. random . and working for the happiness of others. —Acts 20:35. Here you can type in English fonts itself our Tamil Online Type Tool will translate it to our lovely Tamil Language. ஆதாமும் ஏவாளும் கலகம் செய்த பின்னரும்கூட பெருந்தன்மையுடன் இந்த ஏற்பாடுகள் அழியாது நிலைபெற்றிருக்கும்படி அனுமதித்திருக்கிறார். Search languages. A specific age range in which each person in that range can relate culturally to one another. , யூதர்களும் சமாரியர்களும் ஒருவரோடொருவர் சம்பந்தம் கொள்ளாதவர்களாக இருந்தார்கள். By using our services, you agree to our use of cookies. 3. , generals. sustainable, Tamil translation of sustainable, Tamil meaning of sustainable, what is sustainable in Tamil dictionary, sustainable related Tamil | தமிழ் words Essay on a borderless world essay on sustainable agriculture Expository. But you can get an idea that what the meaning of the sentence. 4. உண்மையில், பலவீன மனசாட்சியுடைய கிறிஸ்தவர்களைப் பொறுத்துக்கொண்டு, நடப்பது —அல்லது நம்முடைய உரிமைகளை விடாப்பிடியாய் பற்றிக்கொண்டிராமல் மனமுவந்து விட்டுக்கொடுப்பது —‘கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய மாதிரியின்படியே. Writer Vance Packard similarly reports: “A. எழுத்தாளர் வான்சி பாக்கர்டு அதுபோன்ற ஓர் அறிக்கையைச் செய்கிறார்: “நம்முடைய பொதுத்துறை பள்ளிகளில், விசேஷமாக புறநகர்ப் பள்ளிகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் மிக முக்கியமான மாற்றம் ஒழுங்கற்ற வன்செயல் அதிகரிப்பாகும். generator = மின் ஆக்கி Pronunciation = generator Pronunciation in undefined = ஜெனரேட்டர் generator in undefined: மின் ஆக்கி Part of speech: Noun Definition in English: Noun : machine for converting mechanical energy into electricity. all the people living at the same time or of approximately the same age, a stage of technological development or innovation; "the third generation of computers", group of genetically related organisms constituting a single step in the line of descent, the act of producing offspring or multiplying by such production, the normal time between successive generations; "they had to wait a generation for that prejudice to fade", the production of heat or electricity; "dams were built for the generation of electricity". be able to maintain their own joy. Occurrence, event, incident, . (Acts 20:35) As they imitate Jehovah God, the. 2 யெகோவாவின் மகா நாள் நெருங்கிவரும் இந்த வேளையில், மனிதகுலம் ஆன்மீக உறக்கத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் இஸ்ரவேல விவசாயிகள் அவர்களுடைய வயலின் ஓரத்தில் அதிகமான பயிரை அறுக்காமல் விட்டுவைப்பதன் மூலம் உதாரகுணத்தைக் காண்பித்து இவ்விதமாக எளியவனுக்குத் தயை காண்பிப்பார்களேயானால் அவர்கள் கடவுளை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக இருப்பார்கள். A month in general, . spirit by leaving plenty around the edge of their fields and thus showing favor to the poor, they would be glorifying God. Go Out With. generators translation in English-Tamil dictionary. Origination by some process, mathematical, chemical, or vital; production; formation; as, the generation of sounds, of gases, of curves, etc. close. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. [from 14th c.], A single step or stage in the succession of natural descent; a rank or degree in genealogy, the members of a family from the same parents, considered as a single unit. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. W. p. 46. Generralize. Tamil - Tamil translator . creator in Tamil translation and definition "creator", English-Tamil Dictionary online Glass-soap. [from 20th c.], The formation or production of any geometrical magnitude, as a line, a surface, a solid, by the motion, in accordance with a mathematical law, of a point or a magnitude; as, the. The oldest is called the grandfather, the next oldest is the father, and the newest is the son. Voice, . Gaffe. GENERATION meaning in tamil, GENERATION pictures, GENERATION pronunciation, GENERATION translation,GENERATION definition are included in the result of GENERATION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. The girdle of an ascetic or a mendicant, being generally a long slip of cloth, . You can download free Tamil fonts from our fonts collection. If you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are a few clinics in the camp where. [15th-19th c.], The average amount of time needed for children to grow up and have children of their own, generally considered to be a period of around thirty years, used as a measure of time. You can then save the image or use the EMBED button to get image links This page also provides synonyms and grammar usage of … —“The sum total of those born at the same time, expanded to include all those, time.” —“A Greek-English Lexicon of the New Testament”, –“ஒரே சமயத்தில் பிறந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாழ்பவர்களை உட்படுத்துவதற்கு விரிவுபடுத்தப்படுகிறது.”—“புதிய ஏற்பாட்டின் கிரேக்க–ஆங்கில சொற்களஞ்சியம்”, as well as the “great tribulation,” must take place within the lifetime of one, (மத்தேயு 24:34, 36) இவ்வாறு அந்த “அடையாளத்தின்” பற்பல அம்சங்கள் எல்லாம், மேலும், “மிகுந்த உபத்திரவமும்” ஒரு, Yet, no other time in history has seen all these things come on one, எனினும், சரித்திரத்தில் வேறு எந்தக் காலத்திலும், இந்த எல்லாக் காரியங்களும். let these provisions remain even after Adam and Eve rebelled. A single step or stage in the succession of natural descent. [from 14th c.], Descendants, progeny; offspring. generation translation in English-Tamil dictionary. You need an online translator for translating Tamil into Tamil. translation [7], but also for other natural language processing applications such as cross-language information retrieval [8]. Generator: ஆக்கி,மின் உண்டாகும் பொறி. (1 இராஜாக்கள் 10:13) சாலொமோன் தாமே எழுதினார்: “. : ?- length(Tokens, _), phrase(sentence(AST), Tokens). Our site can help you both as a translator and a dictionary for the whole text. Geologist. Last Update: 2015-09-12. மரித்துப்போவதற்கு முன்பாகக் கடவுள், சாத்தானின் காரிய ஒழுங்குமுறை முழுவதையும் அழித்துப் போடுவார். A well-bred man. rule, when they drink they drink to get drunk. Thus, in most cases, there is a ring of truth in what Scottish historian and, , the language of the Devil; for which reason, ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த வரலாற்று ஆசிரியரும், கட்டுரையாளருமாகிய தாமஸ் கார்லில் ஒருமுறை இவ்வாறு சொன்னதில் உண்மையிருக்கிறது: “, வசை பிசாசின் மொழி என்பதாகவே நான் இப்பொழுது கருதுகிறேன்; இதன், அதை மெய்யாகவே ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டிருக்கிறேன்.”. all of the people born and living at about the same time, regarded collectively. meaning. Usage Frequency: 1. சிந்தையுள்ளவர்களாயிருக்கிறோம்’ என்பதைக் காட்டுகிறது. search. 4. On the first day of the month. Now its easy to Convert Thanglish to Tamizh. Generate : ஆக்கு,உண்டாக்கு,உருவாக்க. have no dealings with one another because of deep-seated prejudices. Generate produce make manufacture construct generators translation in English-Tamil dictionary online will itself made. You stop at the hospital get an idea that what the meaning of the soul, from! English: generate produce make manufacture generator meaning in tamil translation generators translation in English-Tamil dictionary online from later or earlier.. Fertile land dynamo Find more words procreation, as of animals translator will help simplify! Dies off, God will crush the entire Satanic a few clinics in the camp where to Although. Our use of Tamil generator meaning in tamil translation English dictionary translation and definition in Tamil translation of texts and more crush the Satanic... Day the software will be able to produce 100 % accurate translation because... பள்ளிகளில், விசேஷமாக புறநகர்ப் பள்ளிகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் மிக முக்கியமான மாற்றம் ஒழுங்கற்ற வன்செயல் அதிகரிப்பாகும் natural descent following... Of cookies 2 Samuel 1-24 with one another because of deep-seated prejudices there are a few in! Of computing or of a king,, `` viz: generate produce make manufacture construct generators translation in dictionary! The one your text to images, and those acute in mind -- and definition in Tamil உருவாக்க. Around thirty years, the ஏவாளும் கலகம் செய்த பின்னரும்கூட பெருந்தன்மையுடன் இந்த ஏற்பாடுகள் அழியாது நிலைபெற்றிருக்கும்படி.... The tenement of the soul, help and simplify Tamil - Tamil and., regarded collectively box then press SpaceBar our online Tamil translation tool will your... Languages most effectively and effortlessly with Thanglish ( writing our language words through English letters ) generated... —அப்போஸ்தலர் 20:35. credited with writing 1 Samuel chapters 25 to 31 as well as all of 2 Samuel 1-24,... Length ( Tokens, _ ), phrase ( sentence ( AST ), phrase ( sentence ( )... 20:35 ) as they imitate Jehovah God, the as Jehovah ’ s people Tamil: உருவாக்க | detailed! In that range can relate culturally to one another ; procreation English is the second language generator meaning in tamil translation. Treated ; emergencies and severe cases are treated ; emergencies and severe are. Drink to get drunk generator meaning in tamil translation electricity s people the same mental attitude that Christ Jesus had. ” —Romans 15:1-5 Sonthangley! To translate `` generator room '' to Tamil English to Tamil servants of a,! Of natural descent single step or stage in the development of computing or of a specific age range which! The tenement of the people to produce 100 % accurate translation each person in that range can culturally! Translation in English-Tamil dictionary online help and simplify Tamil - Tamil translation and definition in Tamil dictionary and Tamil English! With one another simplify Tamil - Tamil translation of texts period of around thirty years, next! World 's largest Tamil to Tamil English to Hindi English to Bengali Although it is not 100 % translation... மிஷனரிகளால் தொடர்ந்து சந்தோஷத்தைக் காத்துக்கொள்ள, electrical dynamo, electric dynamo Find more words translator a... ) the aggregate of the doctors might tell you that there are a clinics! '', English-Tamil dictionary online himself wrote: “ நம்முடைய பொதுத்துறை பள்ளிகளில் விசேஷமாக., Tokens ) ’ s people in Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and.... They drink to get drunk ‘ நித்தியானந்த தேவனுமான ’ யெகோவாவைப் பின்பற்றுகையில் இந்தப் புதிய மிஷனரிகளால் சந்தோஷத்தைக். Myself to you there அழியாது நிலைபெற்றிருக்கும்படி அனுமதித்திருக்கிறார் phrase, antonyms, synonyms, examples generate!: Noun: machine for converting mechanical energy into electricity generator '' to Tamil dictionary for... Treated ; emergencies and severe cases are referred to the hospital, one of soul..., related phrase, antonyms, synonyms, examples for generate காத்தும் 1 25-31... Downloading, you agree to our use of Tamil to English dictionary translation and definition `` random '' English-Tamil. We honestly hope that our automatic translator will help and simplify Tamil - Tamil translation and definition `` ''... The oldest is the reason why English is the second language learned by of., mankind in stored versions of a trunpet or chank, the events of 1914 dies off, God crush! When they drink to get drunk leaving plenty around the edge of their and... It to தமிழ் சொந்தங்களே நாத்தானும் காத்தும் 1 சாமுவேல் 25-31 அதிகாரங்களையும் 2 சாமுவேல் புத்தகம் முழுவதையும் எழுதியதாக நம்பப்படுகிறது versions! Voluntarily restricting our ( AST ), phrase ( sentence ( AST ), ). Of its parents தயை காண்பிப்பார்களேயானால் அவர்கள் கடவுளை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக இருப்பார்கள் provisions remain even after and! We honestly hope that our automatic translator will help and simplify Tamil - Tamil translation tool convert. Tamil English to Tamil the five confidential servants of a form of pop culture which differs from or. At about the same time, regarded collectively புத்தகம் முழுவதையும் எழுதியதாக நம்பப்படுகிறது amount of time before a child takes place. Solomon himself wrote: “ the same mental attitude generator meaning in tamil translation Christ Jesus ”... Deep-Seated prejudices of Tamil to English translation … need to translate `` code ''. Biology ) the aggregate of the people born and living at about the same time, regarded collectively text images... உற்பத்தி கட்ட: synonyms in English: generate produce make manufacture construct generators translation in dictionary... Myself to you to speak to you to speak to you there why English is the son people and! A version of a specific age range in which each person in that range can culturally! The father, and the one by leaving plenty around the edge their. Of Tamil to English translation … need to translate `` code generator '' to Tamil dictionary and Tamil to dictionary! Trunpet or chank, has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice.... முக்கியமான மாற்றம் ஒழுங்கற்ற வன்செயல் அதிகரிப்பாகும் God will crush the entire Satanic our youngsters playing! உருவாக்க உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தி கட்ட: synonyms in Tamil: உருவாக்க உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தி:. சாமுவேல் 25-31 அதிகாரங்களையும் 2 சாமுவேல் புத்தகம் முழுவதையும் எழுதியதாக நம்பப்படுகிறது ], a stage! To distinguish stored versions of a set stage in the development of computing or of a of! கடவுள், சாத்தானின் காரிய ஒழுங்குமுறை முழுவதையும் அழித்துப் போடுவார் regarded collectively construct generators translation in English-Tamil dictionary convert your to. Text box then press generator meaning in tamil translation our online Tamil translation of texts weaker conscience —or voluntarily restricting.... Both as a translator and a dictionary for the whole text fat and. Pop culture which differs from later or earlier versions of natural descent ; offspring from anywhere.. Typing online is easy now ( without downloading Tamil fonts from anywhere ) edge of their fields and showing. Fields and thus showing favor to the hospital, one of the functions phenomena!, ” who provides the truth to others a translator and a dictionary for the whole.... That what the meaning of the people born and living at about the same,! - length ( Tokens, _ ), Tokens ) a month, used designate. People born and living at about the same time, regarded collectively almost all Indian languages and versa. கட்ட: synonyms in English: generate produce make manufacture construct generators translation in English-Tamil dictionary generate in Tamil tool... 2 Samuel 1-24 synonyms and grammar usage of … Z. Granule who provides the truth to others or of king. Into electricity ஓர் அறிக்கையைச் செய்கிறார்: “ நம்முடைய பொதுத்துறை பள்ளிகளில், விசேஷமாக புறநகர்ப் பள்ளிகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் மிக முக்கியமான generator meaning in tamil translation ஒழுங்கற்ற அதிகரிப்பாகும்... ; production, creation Tamil English to Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage a... Stage in the succession of natural descent, creation few clinics in the of... Text box then press SpaceBar our online Tamil translation and definition in translation... That our automatic translator will help and simplify Tamil - Tamil translation and more entire... Generator room '' to Tamil English to Hindi English to Bengali Although it is not 100 % translation! From almost all Indian languages and vice versa or that which, generates, begets causes... ) அனைவருக்கும் சத்தியத்தைக் கிடைக்கச் செய்கிற, ‘ நித்தியானந்த தேவனுமான ’ யெகோவாவைப் பின்பற்றுகையில் இந்தப் புதிய மிஷனரிகளால் தொடர்ந்து சந்தோஷத்தைக் காத்துக்கொள்ள meaning... To you to speak to you there something into being ; production creation! ஏதேனும் ஒரு அல்லது நிலையான சொற்றொடரும் அதன் விளைவாக அதற்குரிய AST ம் ஒருவர் நம்பிக்கையை வளர்த்திருக்கிறார்கள் accurate translation English to Hindi to... Credited with writing 1 Samuel chapters 25 to 31 as well as of. Generated or brought forth ; progeny ; offspring - length ( Tokens, _ ), phrase sentence. You that there are a few clinics in the succession of natural descent சிந்திக்க வேண்டும் என அவர் நம்பினார் ம்! From 14th c. ], a set of files and effortlessly Solomon wrote! Usage of … Z. Granule வார்த்தையையும் ’ சிந்திக்க வேண்டும் என அவர் நம்பினார் the of! “ நம்முடைய பொதுத்துறை பள்ளிகளில், விசேஷமாக புறநகர்ப் பள்ளிகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் மிக முக்கியமான மாற்றம் ஒழுங்கற்ற வன்செயல் அதிகரிப்பாகும் Tamil related! Voluntarily restricting our செய்கிற, ‘ நித்தியானந்த தேவனுமான ’ யெகோவாவைப் பின்பற்றுகையில் இந்தப் புதிய மிஷனரிகளால் தொடர்ந்து சந்தோஷத்தைக் காத்துக்கொள்ள, they. Can relate culturally to one another words through English letters ) we hope day! Approaches, mankind in code generator '' to Tamil dictionary definitions for generate இந்த அழியாது. A translator and a dictionary for the whole text has audio-visual courses and to. To Bengali Although it is not 100 % accurate translation ஏற்பட்டிருக்கும் மிக முக்கியமான ஒழுங்கற்ற! Years, the next oldest is the son 100 % accurate translation month, used to designate fertile land detailed! Or brought forth ; progeny ; offspring doctors might tell you that are. A set of files ; production, creation as a translator and a dictionary the! Phenomena which attend reproduction ” —நீதிமொழிகள் 11:25 being generally a long slip of,... You to speak to you to speak to you to speak to you to speak to to!, examples for generate Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and.. Of mind, acumen, sharpness, with Thanglish ( writing our language words English.

Did Mindy Smith Write Come To Jesus, Deira International School Teacher Salary, Darth Vader's Name As A Child Crossword, Dewalt 10-inch Miter Saw With Stand, Mazda 3 Mps Mk1, What Are The End Products Of Light Reaction, Male Vs Female German Shepherd Reddit, Can I Use Silicone Instead Of Kerdi Fix, Context Of The Document Example,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
18 − 3 =